Pirmas puslapis      Apie žaidimą      Registracija      Forumas       Taisyklės       DUK          

Aljansas: SFEROS2 akademija
VIENAS UZ VISUS, VISI UZ VIENA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Vėliava nesaugoma!
Pagrobkite vėliavą nusiuntę žvalgą į artimiausią aljanso miestą.Aljanso nariai
# Žaidėjas Dienos aljanse Gyventojai Miestai
1@ audrius_dovile335900
2andrius15000336500
399kkarolina336600
4vaidukass336400
5Adj22336600
6dandis336700

Aljansas įkurtas: 2010-11-09
  ...................................................//|B@BBBBB@Mr>.................................................................
..............................................W@@@@@@@@@B::.................Naujų..narių....................
............................................//B@BB@@@MM|0ZB@B::......................neieškome..;)..........
.........................................;/Z88BMM@@M||{aor**;*a|@>.......................................................
.......................................>BBZBMZB8BS|||Z/Xr7*;;:.::WB{*:....................................................
.......................................aB||2BBa@a|MBM0//^>;::*7/||B|M/::..................................................
.....................................7{8Za/BM8@SBM|W72B{iXi8BB|@>................................................
..................................:*7oiZ2i8B8BMrMMBB|Z||@M*;;78BB*................................................
................................:;*^7//{2ZM|8BBZ0BB8iX^^aM{77MB{r....................................................
..............................::;>*7{2a0{|S{|BB|8|BB277||W^^7{BBW...................................................
..............................::*^7Wia/288|8BBM|8||{arrZ8ir7*:WWii*:................:::::7*;:>^;;;;...............
..............................7|2r7aBBM|MBBBBMBBMM0r7o8B2o77W8B@@@8MBBM2i*:........
..............................SBBM@BMM@B@@BM20|B@@@B@@@@B@@@ir8a8Z^;........
..............................;^ii@ZW2MB@@@@@@M|Zi/o7Xi@B@BBMBB@@@ZiaS//7........
................................7rr|MBWZ|B@SM@BBMM8S/or>:.:^ooi8BMB|{M@ir;.;aB8ai2a^;:.....
................................:;7a88a88{{8M2|||8|Z{{{{S2WXo7>;;*7Xr70M{roiB7.......7@82o*.......
..................................7aiiiS7@M0{88|ZSaa//XXXXoXr7^^*o{ZXrrroa|8|.........0@B|//*;.......
................................:>aa/aai8B@M8||Za/XX//XXXXXXor7^^^MBB8W/r>......ZB{2//7*..........
................................:>oXr/2|Z8|||@M{2iXXX///W{SaaWoo7^7|@@B8{ia*7BMo7^;............
.................................:>7rrrr|||M@MXr7rrXWorr@B82a/Xorrr*7B@@B8a//Wii/r7*..............
................................;;;>{|MX0|i2S7^7rrWiao7Z@@M0aorr7^>W@@BM0o^7X::...............
..............................::^^*///o^XiX7r7*7W{{ZiX7/i|@@@M{iiXr77^*^;..{BBBB|{o7;;.................
..............................^7^*;77^^^7{MirWZ{|B|Z{|ZXXXZ@@Mi/r77^70B@@BMa^...................
..............................r7or^Wo^^777ra{M020|{ioaiXZXXZ@B{ar7/0|B@BM8|8ZX*................
...........................::*r72/r^X|{X7r7////7rX/X2{SZZiiaaio7X8||BM0{{{|8ZX^^r22aZa>..............
...........................:^o7X/Xr*;|M0r7i/7ii{XrrW/Xa02ZW27r^aBB8i////o7^7777777X*:.............
...........................;o7^o/a{>;;o{|Zo7rr7rrWXXWXrX/0||ao|Z88a{|Z/^XX7M{o7or7*;..............
.........................:>/r^*^oZ2^;*^rXWXorr777rrrrr77o//X7/ZMB2oB|ZZMi/ZB|rrr^*::.................
.........................>o^>*7S87>^^7rroorrrrrrrrrrrrrrrr77WSWa@^;>r;:>7rr^^r;::........................
.........................^or^^^rWB{^^^7777r77rrooorrrXX0MW/{Mi/*.................................................
.......................::rX7^*^7XiBX^rr77rrrrrr7ooX/XW{|||0oaM^......................................................
.......................rrr7^^^^^7a8{7Xr7o/Xroooriiiiia0||S7ii;;:..........................................................
....................:;^o^^^^;;rr7oa//^X2XooXXXXWW///o^;::...............................................................
....................;o^^^^7^^^*o2o^^XMWroXoor777roX;.................................................................
..................*^7r7**^7^^^X2Xr7oMa77^7777r//XW*.................................................................
..............:>^^iia^^^*^777rB8o77aorrXX/XX///Xooa7................................................................
...........:>o^rW^**^o^7X2MMaai0Z8||Z2Worrrrrrr//a................................................................
...........:;^^;;^7a{|/::::::;;>^^7rXaaaaaa2a//Xrr777roir;;.............................................................
.............:;;::;;>rSi;..::;;>^^7o//WaiiiaaaiiaaX77777oX;.............................................................
...........::;;>>*^//{|*:::;;>^7r//Wiii2200000iaXr77777rX7::........................................................
...........:;>>^^7/ZZi::;;>^7r/Wiiii22i20002W/Xrr77777Xo*......................................................
...........::;^^^^7oiiMX::;>^7oWi0iiiiaaii2iiaWXorr77777XX*....................................................
.............:*777o//a{|{i/^^**^7X/aiiiiiaaaaaW/Xoor77777oa^;..................................................
................^7Xai0Z{8BB|So77o/WaaaWW///Xorrrr7777ro2*;...............................................
..................^7rX////W2{MBBB|a^7rX///WW/////Xoorrrr777rrrXa::.............................................
...................:>^^***^^7X2{{8||BM7^7X//////////XXorrrrrrr7rrrrrrr////;............................................
.....................:>^^^^^7rWZZ{0{8B8X7oX//////////Xorrrrrrrrrrrrrrrrar*..........................................
.......................::^^^^^7r/aZ{{ZZ{8MB8irWZ0aW/XorrrrrrrrooXWr;..........................................
.........................::;7^^7r/ai{8||||88|MBMr..*X88ZiW//XXXX//Wo^;.............................................
...........................:;*7^7Xa000{{{8MB@*.....:>a8||{{Sia/Xr7*;::::::::.:::......................................
..............................*^77XW////XXX//ai|B8/.........::7/Xor7^>;;;;;;;;;;;;>^>.....................................
................................*^77//W//Xorr777WX...........^Z8Z0a/Xr77777>;......................................
..................................>77XaaaaaW/X/S0*.........*oiXr77777^^^^^^:........................................
...................................::7rr/WWXrr77^^^^>;..::o2/o7^^7777^^^^^*::.........................................
.....................................:::::::;;;;;;;;;;;;;;;;:::..7W7o7^^^77777^77^;;.............................................
............................................::::;;;*>**;;::oB7**>^^77777^^777;;...............................................
...............................................::;;;>***7iM;:..;;*^^77777^^77>:..................................................
..........................................::;;;>*7rrXMX:..:>^777777777>:......................................................
.........................................:;;***>7//Mo....**^77777777>::.........................................................
........................................::::*^^^7i0/*.:::*^7777777^*::..............................................................
.......................................:;;>77Xii^;..;;*^7777777*....................................................................
.....................................;;;;;>^^7^*::;>7rrr7777*;.........................................................................
.....................................;;>^7777oorrrr777^*.............................................................................
...................................::;>^7//777roo77^*..................................................................................
..................................:;;;;>7o77777^^*.......................................................................................
..................................:;;::;;^7r^^^^^*;>**.......................................................................................
.....................................::;;^rr7^^;;;;*^7>.......................................................................................
.....................................::*7r7;;;;*^r77>:............................